Algemene voorwaarden Bike U like.


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 2. overeenkomst buiten verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen Bike u like en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van Bike u like dan wel wordt gesloten met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de handelaar is;
 3. maatwerk: de producten die door Bike u like worden vervaardigd zijn maatwerk en worden op basis van specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van individuele keuzes en/of beslissingen van de consument zijn gemaakt;
 4. duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop buiten verkoopruimte kan herroepen, welke termijn begint te lopen op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen;
 6. herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst buiten verkoopruimte af te zien.


Artikel 2 – Identiteit

Bike U like, 

Adres: El Grecostraat 179 
1328ST Almere (tevens bezoekadres)

Telefoonnummer: 036-2063959

Bereikbaar van:
maandag 13:00 - 18:00  
dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 – 18:00
zaterdag van 09:00 – 17:00

E-mailadres: info@bikeulike.nl

Inschrijvingsnummer Handelsregister: 70219672
BTW identificatienummer: 260360429B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bike u like en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Bike u like  en de consument.
 2. Uiterlijk voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld.
 3. Indien de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, na instemming van de consument, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan kennisnemen en kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 4 – Aanbod

 1. Het aanbod van producten bij de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gedaan met vermelding van de relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, de totale prijs van het product inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met Bike u like , de wijze van tot stand komen van de overeenkomst, de levering, de uitvoering, de wijze waarop Bike u like  met klachten omgaat en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. In het geval Bike u like  gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bike u like  niet.


Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bevestiging van de overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats. Indien de consument het aanbod langs elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bike u like  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt Stella Fietsen zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. Bij annulering van de overeenkomst door de consument dient de consument de daadwerkelijk geleden schade van Bike u like  te vergoeden.


Artikel 6 – Herroeping

 1. Bij aankoop van producten buiten verkoopruimte heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van levering van het product. De consument heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden worden, conform redelijke instructies van Bike u like . Indien de consument gebruik maakt van het recht tot herroeping, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument. Stella Fietsen geeft bij het aanbod de kosten van terugzending indicatief op.
 2. Eventuele schades of het kwijtraken van geretourneerde artikelen gedurende het retour transport zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de consument.
 3. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Bike u like  dit bedrag binnen 14 dagen aan de consument terugbetalen.
 4. Indien het product maatwerk is, heeft de consument het recht op ontbinding niet. Onder maatwerk verstaat Bike u like  een product die volgens specificaties van de consument is vervaardigd, niet geprefabriceerd is en is vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. Bike u like  heeft de consument bij het aanbod, dan wel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst hierop gewezen.
 5. Bij aankoop van producten of diensten binnen verkoopruimte, heeft de consument het recht om de aankoop met opgave van redenen kosteloos te ontbinden indien hij dit kenbaar maakt in de redelijk gestelde termijn van 48 uur na aankoopdatum. Indien de consument de ontbinding kenbaar maakt na de redelijk gestelde termijn van 48 uur, is de consument een schadevergoeding verschuldigd aan Bike u like . Deze is gebaseerd op de kosten die Bike u like  heeft gemaakt. Indien de consument nog geen definitieve datum heeft afgesproken voor het leveren van het door hem bestelde product of het uitvoeren van de dienst, zal er schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van de totale koopsom. Indien de consument een definitieve datum heeft afgesproken voor het leveren van het door hem bestelde product of het uitvoeren van de dienst, zal er een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de totale koopsom. Indien de consument op de dag van levering van het door hem bestelde product of dienst kenbaar maakt de overeenkomst te willen ontbinden, is hij een schadevergoeding verschuldigd van 50% aan Bike u like .
 6. Bike u like  zal de aanbetaling in mindering brengen op de schadevergoeding die de consument verschuldigd is zoals kenbaar is gemaakt in lid 5. Indien de schadevergoeding de aanbetaling overstijgt zal de consument een factuur voor het verschil ontvangen.


Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 1. Bike u like staat er voor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Bike u like  staat er voor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. Bike u like staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door Bike u like  gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.
 3. Een door Bike u like  als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Bike u like  kan doen gelden op grond van de wet.
 4. De aanspraak op garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door: - normale slijtage; - het door de consument niet (voldoende) zorgdragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften; - schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen; - reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet (schriftelijk) door Bike u like  gemachtigd zijn.
 5. Garantie en service op locatie alleen in Nederland, excl. Waddeneilanden. Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden zoals omschreven in voorgaande leden, zullen de kosten hiervan aan de consument in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 60,00 per uur te vermeerderen met de materiaalkosten en voorrijkosten van € 60,00 per rit, met een starttarief van € 15,00. Bij gebruik van service op de Waddeneilanden, zijn vanaf het vasteland de voorrijkosten – waaronder in ieder geval wordt verstaan de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden – voor rekening van de consument. Uitzondering is het beroep op service op een eiland vanaf een Bike u like wanneer geopend.
 6. Bike u like  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 8 – Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk bij de levering van het product te geschieden. Bike u like  kan de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal 50% van de bedongen prijs.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Bike u like  de consument aanzeggen om binnen een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Na het uitblijven van de gestelde termijn van 14 dagen, is de consument over het nog verschuldigde bedrag een contractuele rente van 1% per maand dan wel – in het geval de wettelijke rente hoger is – de wettelijke rente verschuldigd en is Bike u like gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 3. Indien de consument kenbaar heeft gemaakt het door hem bestelde product en of dienst te willen verzekeren, dient hij dit bedrag ten alle tijden rechtstreeks te voldoen aan de verzekeringsmaatschappij. De daarbij voor hen geldende algemene voorwaarden zijn op deze dienst van toepassing. Bike u like  is enkel tussenpersoon en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dwaling of het niet correct actief Bike u like  van de dienst en/of het product


Artikel 9 – Levering

 1. De door Bike u like  opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 120 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan binnen 30 dagen bericht.
 2. Bike u like  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 4. Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal Bike u like  zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product.
 5. Bike u like  bezorgt alleen op het Nederlandse vasteland. Bezorging op de Waddeneilanden is mogelijk, mits de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden door de consument worden vergoed. 


Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Bike u like  geleverde producten blijven eigendom van Bike u like  totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.
 2. Alle door Bike u like reparaties 
 3. De zaak is voor risico van de koper vanaf het moment van bezorging. Bij tenietgaan of achteruitgang van het geleverde door een oorzaak die niet aan verkoper kan worden toegerekend, blijft de koopsom volledig verschuldigd.
 4. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag de consument de producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen.


Artikel 11 – Klachten en klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de ondernemer. De consument kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Bike u like  niet binnen bekwame tijd van de gebreken in kennis stelt.
 2. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Bike u like  in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Bike u like een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het geleverde product.
 3. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.


Artikel 12 – Stallingskosten

1. Als de consument de tweewieler niet binnen twee weken ophaalt nadat hij bericht
heeft ontvangen of afgesproken datum dat de reparatie klaar is, dan kan de ondernemer een vergoeding van € 2.50 per dag in rekening brengen met een maximum bedrag van 
€  35,- . Hierna zal de tweewieler eigendom zijn van Bike u like.

2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de ondernemer in
rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de ondernemer
een redelijke vergoeding rekenen.
3.Indien de fiets niet opgehaald wordt binnen het termijn van twee weken na bericht

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar Bike u like  is gevestigd.


Artikel 14 – Slotbepalingen

 1. Bike u like  is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.